Trung Quán Luận 22.

Pháp thoại ngày 6 tháng 2 năm 2003, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.