Trung Quán Luận 21.

Pháp thoại ngày 30 tháng 1 năm 2003, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.