Trung Quán Luận 20.

Pháp thoại ngày 26 tháng 1 năm 2003, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.