Trung Quán Luận 2.

Pháp thoại ngày 2 tháng 12 năm 2001, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.