Trung Quán Luận 19.

Pháp thoại ngày 19 tháng 1 năm 2003, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.