Trung Quán Luận 18.

Pháp thoại ngày 5 tháng 1 năm 2003, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.