Trung Quán Luận 17.

Pháp thoại ngày 2 tháng 1 năm 2003, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.