Trung Quán Luận 15.

Pháp thoại ngày 19 tháng 12 năm 2002, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.