Trung Quán Luận 14.

Pháp thoại ngày 15 tháng 12 năm 2002, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.