Trung Quán Luận 12.

Pháp thoại ngày 3 tháng 2 năm 2002, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.