Trung Quán Luận 11.

Pháp thoại ngày 31 tháng 1 năm 2002, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.