Trung Quán Luận 10.

Pháp thoại ngày 27 tháng 1 năm 2002, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.