Trung Quán Luận 2001-2003

Hiện có một số tài liệu Video trong phần này đang bị mất (Bài 06, 07)  xin quý vị thứ lỗi. Xin hoan hỷ tìm hiểu thêm bên Pháp thoại MP3 

06 2002-01-13 Quán khứ lai mp3
07 2002-01-17 Quán khứ lai mp3