Tri kỷ của Bụt- An cư kiết Đông 2012-2013

 

Pháp thoại ngày 08-11-2012- Tứ Tất Đàn và Tứ Y Cứ

Pháp thoại ngày 11-11-2012- Phương pháp học Phật

Pháp thoại ngày 15-11-2012- Quán hữu vô phẩm đệ thập ngũ (01)

Pháp thoại ngày 18-11-2012- Quán hữu vô phẩm đệ thập ngũ (02)

Pháp thoại ngày 22-11-2012- Kinh Chiên Đà

Pháp thoại ngày 25-11-2012- Mười hai nhân duyên

Pháp thoại ngày 02-12-2012- Quán hữu vô phẩm đệ thập ngũ (03)

Pháp thoại ngày 06-12-2012- Niết Bàn chính là con đường

Pháp thoại ngày 09-12-2012- Quê hương chính là con đường

Pháp thoại ngày 16-12-2012- Kinh Tuỳ Thuận Nhân Duyên

Pháp thoại ngày 20-12-2012- Kinh A Nậu La Độ

Pháp thoại ngày 06-01-2013- Mỗi bước là trị liệu mầu nhiệm

Pháp thoại ngày 10-01-2013- Kinh Như Thị Ngữ

Pháp thoại ngày 13-01-2013- Năm quán yếu chỉ

Pháp thoại ngày 17-01-2013- Kinh Sa Môn quả

Pháp thoại ngày 20-01-2013- Kinh Người Áo Trắng

Pháp thoại ngày 24-01-2013- Kinh Người Áo Trắng (02) & Kinh Giáo Hoá Người Bệnh

Pháp thoại ngày 27-01-2013- 5 Giới_Con đường đưa tới Niết Bàn

Pháp thoại ngày 31-01-2013- Kinh thực tập của một vị Chuyển Luân Thánh Vương

Pháp thoại ngày 03-02-2013- Sự quyến rũ lớn trong đạo Bụt

Pháp thoại ngày 09-02-2013- Giao thừa Bình thơ Phạm Duy

Xem thêm  <<Nghe pháp thoại mp3 >>