Tri kỷ của Bụt- An cư kiết Đông 2012-2013

 

01. Pháp thoại ngày 08-11-2012- Tứ Tất Đàn và Tứ Y Cứ

02. Pháp thoại ngày 11-11-2012- Phương pháp học Phật

03. Pháp thoại ngày 15-11-2012- Quán hữu vô phẩm đệ thập ngũ (01)

04. Pháp thoại ngày 18-11-2012- Quán hữu vô phẩm đệ thập ngũ (02)

05. Pháp thoại ngày 22-11-2012- Kinh Chiên Đà

06. Pháp thoại ngày 25-11-2012- Mười hai nhân duyên

07. Pháp thoại ngày 02-12-2012- Quán hữu vô phẩm đệ thập ngũ (03)

08. Pháp thoại ngày 06-12-2012- Niết Bàn chính là con đường

09. Pháp thoại ngày 09-12-2012- Quê hương chính là con đường

10. Pháp thoại ngày 16-12-2012- Kinh Tuỳ Thuận Nhân Duyên

11. Pháp thoại ngày 20-12-2012- Kinh A Nậu La Độ

12. Pháp thoại ngày 06-01-2013- Mỗi bước là trị liệu mầu nhiệm

13. Pháp thoại ngày 10-01-2013- Kinh Như Thị Ngữ

14. Pháp thoại ngày 13-01-2013- Năm quán yếu chỉ

15. Pháp thoại ngày 17-01-2013- Kinh Sa Môn quả

16. Pháp thoại ngày 20-01-2013- Kinh Người Áo Trắng

17. Pháp thoại ngày 24-01-2013- Kinh Người Áo Trắng (02) & Kinh Giáo Hoá Người Bệnh

18. Pháp thoại ngày 27-01-2013- 5 Giới_Con đường đưa tới Niết Bàn

19. Pháp thoại ngày 31-01-2013- Kinh thực tập của một vị Chuyển Luân Thánh Vương

20. Pháp thoại ngày 03-02-2013- Sự quyến rũ lớn trong đạo Bụt

21. Pháp thoại ngày 09-02-2013- Giao thừa Bình thơ Phạm Duy

Xem thêm  <<Nghe pháp thoại mp3 >>