Thực tập nền tảng – An cư kết đông 2010-2011

Những thực tập thiết yếu của Đạo Bụt Ứng Dụng

Con người ý thức với pháp thân mầu nhiệm
Pháp thoại ngày 07-01-2011
Chánh Niệm – Cửa vô sinh mở rồi
pháp thoại ngày 16-12-2010
Đức Bụt tăng thân
pháp thoại ngày 18-11-2010
Nghe chuông với tất cả tế bào
pháp thoại ngày 28-11-2010
Quán chiếu khi lạy
pháp thoại ngày 02-12-2010
Chế tác hạnh phúc
pháp thoại ngày 05-12-2010
Đạo Bụt ứng dụng
pháp thoại ngày 09-12-2010
Như lý tác ý – niệm – thiền đi
pháp thoại ngày 12-12-2010
Ngồi thiền
pháp thoại ngày 19-12-2010
Ăn uống và thực tập ngon – lành
Pháp thoại ngày 13-01-2011
Nhu yếu hiểu – thương và câu chuyện 10 ngày tết
Chuyển hướng nẻo về của ý
Pháp thoại 27-01-2011
Nhìn lại địa cầu từ không gian