Thiền tập cho gia đình

Soi sáng trong gia đình 
khóa tu mùa hè – 2003-07-27

Xây dựng gia đình văn minh 
khóa tu mùa hè -2004-07-13

Chúng ta thật sự muốn gì 
khóa tu mùa hè – 2004-07-27

Hạnh phúc mộng và thực 
khóa tu mùa hè -2004-08-02

Ba mẹ có trong con 
khóa tu mùa hè – 2004-07-12

Bàn tay mẹ
khóa tu mùa hè – 2004-07-20

Đạo đức tình yêu 
khóa tu mùa hè – 2004-07-30

Thiền tập cho gia đình 
khóa tu mùa hè -2006-08-04