Lắng nghe sự sống

Pháp thoại ngày 27 tháng 10 năm 2013

Tại Tu viện Kim Sơn phía Bắc California, Mỹ.