Hướng dẫn tổng quát

Pháp thoại hướng dẫn tổng quát ngày 20 tháng 09 năm 2013

Trong khoá tu “Nghệ thuật hạnh phúc” dành cho người nói tiếng Việt , tại Tu viện Mộc Lan , Mỹ.