Bước chân màu nhiệm

Pháp thoại ngày 20 tháng 09 năm 2013

Trong khoá tu “Nghệ thuật hạnh phúc” dành cho người nói tiếng Việt , tại Tu viện Mộc Lan , Mỹ.