Trở về với hạnh phúc

Pháp thoại ngày 06 tháng 10 năm 2013

Trong khoá tu tiếng Việt, tại Tu viện Lộc Uyển, Mỹ