Nghệ thuật hạnh phúc

Pháp thoại ngày 05 tháng 10 năm 2013

Trong khoá tu tiếng Việt, tại Tu viện Lộc Uyển, Mỹ