Hướng dẫn tổng quát

Pháp thoại ngày 04 tháng 10 năm 2013

Trong khoá tu tiếng Việt, tại Tu viện Lộc Uyển, Mỹ