Kể lại chuyến đi Mỹ sau khi trở lại Làng

Pháp thoại ngày 31 tháng 10 năm 2013 tại Xóm Thượng, Làng mai.