Pháp thoại mở đầu trước khi Đối thú An Cư – Tổ Nhất Định

Tổ Nhất Định

Pháp thoại ngày 07 tháng 11 năm 2013

Tại Thiền đường Trăng Rằm, Xóm Mới, Làng Mai

Bắt đầu học “Mở đầu Duy biểu ứng dụng