Pháp thoại năm 2013

Khoá tu “Giờ đây bên nhau” cho người Việt tại Thái Lan 2013

Pháp thoại ngày 24-04-2013 Pháp thoại ngày 25-04-2013 Pháp thoại ngày 26-04-2013

 

Pháp thoại Xóm Trung khoá tu Mùa Hè tại Làng Mai 2013

Tu là Biết Sống

Pháp thoại ngày 28-07-2013

 

Chuyến hoằng Pháp tại Mỹ năm 2013

Nghệ thuật sống hạnh phúc (18.08.2013)

Ngày quán niệm tiếng Việt tại Đại học Brock

Pháp thoại ngày 18 tháng 08 năm 2013

 

Khoá tu “Nghệ thuật hạnh phúc” dành cho người nói tiếng Việt , tại Tu viện Mộc Lan , Mỹ.

Hướng dẫn tổng quát  _(20.09.2013) Bước chân màu nhiệm _(20.09.2013)
Xử lý khổ đau _(21.09.2013) Tiếng chuông huyền diệu- Vượt thoát khổ đau (22.09.2013)

 

Khoá tu tại Tu viện Lộc Uyển dành cho người nói tiếng Việt

Hướng dẫn tổng quát (04.10.2013) Nghệ thuật hạnh phúc (05.10.2013) Trở về với hạnh phúc (06.10.2013)
Vấn đáp (07.10.2013) Tự tánh của mây (08.10.2013)

 

Lắng nghe sự sống

Pháp thoại ngày 27 tháng 10 năm 2013

Tại Tu viện Kim Sơn phía Bắc California, Mỹ.

Thầy kể lại chuyến đi Mỹ sau khi trở lại Làng

Pháp thoại ngày 31 tháng 10 năm 2013 tại Xóm Thượng, Làng mai.

 

Tham dự pháp thoại trực tuyến:
http://www.youtube.com/plumvillage

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)