Pháp thoại năm 2011

Khoá tu tại HongKong năm 2011

2011.04.28.HK.VN.sinh tử trong từng giây phút 2011.05.05.HK.VN.chánh kiến 2011.05.15.EIAB.VN.DOM.leo núi hạnh phúc

Khoá tu mùa Xuân tại Làng Mai năm 2011

2011.06.12.NH.VN.thiền tập tiếp nối 2011.06.16.LH.VN.Khất thực thanh tịnh 2011.06.19.UH.VN.Thanh tịnh hoàng hoá
2011.06.23.LH.VN.Du hoá thanh tịnh 2011.06.26.NH.VN.Chính trị và đạo đức 2011.08.28.Chùa từ vân.VN.Namo Bồ tát Quan Thế Âm

 

Khoá tu tại tu viện Lộc Uyển

2011.09.16.DP.VN.hướng dẩn tổng quát 2011.09.17.DP.VN.tịnh độ trong lòng bàn tay 2011.09.18.DP.VN.tình thương đích thực
2011.09.19.DP.VN.QnA 2011.09.20.DP.VN.có mặt cho sự sống  

 

Khoá tu mùa Thu tại Làng Mai năm 2011

2011.10.30.DC.Virginia.VN.Thực tập có mắt cho người thương 2011.11.13.NH.VN.Bảo vệ đất mẹ