10. Chuyển hoá khổ đau

Pháp thoại ngày 26 tháng 11 năm 2009 tại Thiền đường Trăng Rằm, chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới, Làng Mai.