09. Ngồi yên nhìn sâu

Vấn đáp cho người Việt ngày 25 tháng 07 năm 2009 tại Chùa Pháp Mai, Xóm Trung, Làng Mai.