07. Dừng lại với hơi thở

Pháp thoại ngày 15 tháng 02 năm 2009 tại Thiền đường Hội Ngàn Sao, chùa Cam Lộ, Xóm Hạ, Làng Mai.