06. Quán niệm hơi thở

Pháp thoại ngày 12 tháng 02 năm 2009 tại Thiền đường Nước Tĩnh, chùa Pháp Vân, Xóm ThượnG, Làng Mai.