05. Làm bạn với khổ đau

Pháp thoại ngày 08 tháng 02 năm 2009 tại Thiền đường Trăng Rằm, chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới, Làng Mai.