04. Mộng Trung Ngộ

Pháp thoại ngày 01 tháng 02 năm 2009 tại Thiền đường Nước Tĩnh, chùa Pháp Vân, Xóm Thượng, Làng Mai.