03. Bình thơ

Pháp thoại bình thơ tại Thiền đường Hội Ngàn Sao, chùa Cam Lộ, Xóm Hạ, Làng Mai.