02. Ái ngữ là một nghệ thuật

Pháp thoại ngày 08 tháng 01 năm 2009 tại Thiền đường Nước Tĩnh, chùa Pháp Vân, Xóm Thượng, Làng Mai.