01. Hiện Pháp Lạc Trú

Pháp thoại ngày 04 tháng 01 năm 2009 tại Thiền đường Trăng Rằm, chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới, Làng Mai.