14. Bài tiếp theo

Pháp thoại ngày 17/06/2008 tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.