15. Dặn dò

Pháp thoại ngày 18/06/2008 tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.