13. Mười sáu bài quán niệm hơi thở

Pháp thoại ngày 16/06/2008 tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.