11. Kinh căn bản-Ly sinh hỷ lạc

Pháp thoại ngày 14/06/2008 tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.