10. Xuất Trần Thượng Sĩ

Pháp thoại ngày 12/06/2008 tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.