09. Niệm Thân

Pháp thoại ngày 11/06/2008 tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.