08. Buông thư cảm xúc

Pháp thoại ngày 08/06/2008 tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.