07. Niệm Giới (tt)

Pháp thoại ngày 07/06/2008 tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.