06. Tam tụ tịnh Giới

Pháp thoại ngày 06/06/2008 tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.