05. Niệm giới

Pháp thoại ngày 05/06/2008 tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.