04. Niệm Pháp-Niệm Tăng

Pháp thoại ngày 04/06/2008 tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.