03. Hạt giống tuệ giác

Pháp thoại ngày 03/06/2008 tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.