02. Kinh Quán Niệm Hơi Thở_Tuỳ niệm Phật thân

Pháp thoại ngày 01/06/2008 tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.