01. Kinh Quán Niệm Hơi Thở Bài 01

Pháp thoại ngày 31/05/2008 tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.