16 phép quán niệm hơi thở

Thầy làng Mai giảng 16 bài thực tập trong kinh Quán niệm hơi thở

thiền sư Nhất Hạnh – 16 phép quán niệm hơi thở from vimeo.com/thuvienlangmai

Xem phiên tả bài giảng này